Strona domowa Aktualności Etyka zawodowa tłumacza przysięgłego

Etyka zawodowa tłumacza przysięgłego

0
0

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego

Tłumacz przysięgły stara się, aby swoją postawą spełnić oczekiwania stawiane mu przez społeczeństwo jako osoby zaufania publicznego. Najważniejszymi cechami tłumacza jest bezstronność, staranność, przestrzeganie tajemnicy zawodowej czy nieustanne kształcenie warsztatu. Tłumacz przysięgły ponosi osobistą odpowiedzialność za tłumaczenie co oznacza, że wykona je z zachowaniem staranności przekładu w ustalonym terminie. Ponadto bardzo ważna jest bezstronność tłumacza. Wykonując tłumaczenie nie wyraża on opinii na temat tłumaczonego dokumentu ani nie tworzy interpretacji. Są to podstawowe kwestie, które powinny mieć na uwadze osoby zaufania publicznego.

Tłumacz przysięgły ma obowiązek terminowego wykonania tłumaczenia, chyba, ze wystąpiły nieprzewidziane okoliczności czy sytuacja losowa, które uniemożliwiły wykonanie tłumaczenia w terminie. Nie zwalnia to jednak tłumacza z odpowiedzialności szybkiego poinformowania Klienta o niemożności wykonania przekładu.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej oraz doskonalenia kwalifikacji

Tłumacz zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje zawarte w powierzonym mu do tłumaczenia dokumencie. Są to zarówno dane osobowe, tajemnice handlowe, dane dotyczące produktów, usług a więc wszelkie informacje znajdujące się w dokumencie. Tłumacz ponosi więc odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzanych mu danych. W świetle RODO powinien również otrzymać od Klienta zgodę na udostępnienie dokumentu współpracownikom wspierającym proces tłumaczenia, jeśli nie wykonuje tłumaczenia sam.

Tłumacz przysięgły ma obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Raz nadany tytuł tłumacza przysięgłego nie zwalnia go z odpowiedzialności dalszego kształcenia.

Jeśli wykonuje tłumaczenie specjalistyczne powinien konsultować się również ze specjalistami danej dziedziny aby lepiej zrozumieć specjalistyczne zagadnienia. Tłumacz przysięgły ma tym samym prawo zgłoszenia się do Zleceniodawcy z prośbą o wskazanie osoby w firmie, z którą może skonsultować kwestie techniczne związane z przekładem. Tłumacz przysięgły ma również prawo do korzystania z materiałów pomocniczych, ułatwiających poznanie specjalistycznego produktu czy usługi celem wykonania rzetelnego przekładu.

Uzasadniona odmowa tłumaczenia

Tłumacz przysięgły nie musi podejmować się wszystkich tłumaczeń, które do niego trafiają. Nie jest to obowiązkiem, gdyż tłumacz nie będzie wyspecjalizowany w każdej dziedzinie a jedynie w 2 lub maksymalnie 3. Niektórzy tłumacze przysięgli podejmują się jedynie przekładów w tematyce prawnej – jest to ich osobisty wybór i mają do tego prawo oceniając własne predyspozycje oraz umiejętności.
Ponadto tłumacz przysięgły może odmówić wykonania tłumaczenia w przypadku choroby, sytuacji losowej, niewystarczającej ilości czasu na rzetelne wykonanie przekładu. Są jednak przypadki, w których tłumacz nie powinien odmawiać tłumaczenia. Jak wskazuje kodeks tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły nie odmawia tłumaczenia w sytuacjach nagłych, np. związanych z nagłym wypadkiem czy chorobą. Jest to wymóg wynikający z faktu, że tłumacz jest osobą zaufania publicznego.

Pokaż więcej artykułów
Pokaż więcej w Aktualności

Dodaj komentarz

Sprawdź także

Kto powinien ukończyć szkolenia z zakresu zadań gminy?

Szkolenia z zakresu zadań gminy stanowią fundamentalny element współpracy pomiędzy mieszka…