Strona domowa Aktualności Oświadczenie zleceniobiorcy – co powinien wiedzieć zleceniobiorca

Oświadczenie zleceniobiorcy – co powinien wiedzieć zleceniobiorca

0
0
umowa zlecenie

Umowa zlecenie cieszy się w Polsce dużą popularnością. W przypadku osób wykonujących obowiązki zawodowe w oparciu o nią stosuje się nieco inne zasady niż w przypadku tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Główną różnicą jest brak prowadzenia akt osobowych. Niezbędne jest jednak uzyskanie danych koniecznych do rozliczenia w jakiś sposób. Właśnie dlatego zleceniobiorca powinien wypełnić oświadczenie na cele podatkowe i składkowe. Co musi ono zawierać?

Jakie dane osobowe musi przekazać zleceniobiorca?

Nie jest niczym zaskakującym, że do podpisania umowy konieczne jest pobranie danych osobowych pracownika. W celu jej sporządzenia pracodawca musi pobrać przynajmniej imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania. Oświadczenie zleceniobiorcy powinno zawierać również inne dane, w tym:

  • numer PESEL bądź inny identyfikator potrzebny do rozliczeń składkowych i podatkowych,
  • obywatelstwo,
  • adres zameldowania,
  • numer konta bankowego.

Informacje dotyczące ubezpieczenia zleceniobiorcy

Istotne jest również przekazanie przez zleceniobiorcę danych przydatnych w celu rozliczania składek ZUS. Potrzebne są m.in. informacje na temat oddziału NFZ zgodnego z adresem zamieszkania. Zleceniobiorca musi dostarczyć ewentualne oświadczenia o przyznanej emeryturze lub rencie, a także o niepełnosprawności wraz z określeniem jej stopnia i datą obowiązywania. Ważne informacje to też te dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przebywania na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym u innego pracodawcy oraz podejmowania zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie, agencyjnej lub pracy nakładczej z innym podmiotem.

Kolejne istotne informacje to te na temat objęcia ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu, posiadania statusu ucznia lub studenta oraz rejestracji w urzędzie pracy. Na bazie wymienionych danych możliwe jest ustalenie, jakim ubezpieczeniom będzie podlegał zleceniobiorca. Jeśli ma być on objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, oświadczenie powinno informować o tym, czy chce on dodatkowo podlegać pod dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w przypadku, w którym zostanie zgłoszony jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie zawartej umowy, ma prawo dobrowolnie opłacać również składki emerytalno-rentowe. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w takiej sytuacji obowiązkowe jest ubezpieczenie wypadkowe.

Dane podatkowe zleceniobiorcy

W celu prawidłowego rozliczenia zleceniobiorcy pod kątem podatkowym konieczne jest uzyskanie pewnych danych. Są to informacje na temat:

  • urzędu skarbowego właściwego na cele rozliczenia podatku,
  • certyfikatu rezydencji,
  • chęci ewentualnej rezygnacji ze zwolnienia z PIT, jeśli zleceniobiorca nie osiągnął jeszcze 26. roku życia,
  • limitu kosztów autorskich, gdy umowa zawiera zapis o przeniesieniu praw autorskich.

Zleceniobiorca powinien też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dlatego na końcu oświadczenia musi znaleźć się właściwa klauzula. Więcej informacji na temat tego zagadnienia znajduje się w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.

Pokaż więcej artykułów
Pokaż więcej w Aktualności

Dodaj komentarz

Sprawdź także

Czym charakteryzują się łożyska toczne?

Łożyska toczne są jednym z najważniejszych elementów w mechanice. Umożliwiają obroty lub p…